maethu yn sir y fflint

Hysbysiad preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn storio eich cais am wybodaeth ar faethu er mwyn anfon y wybodaeth honno atoch drwy’r dull a ffefrir gennych ac i gadw mewn cysylltiad â chi ynglŷn â maethu.   Mae’r prosesu yn angenrheidiol ar gyfer perfformio ein tasg gyhoeddus mewn perthynas â maethu.   Bydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gydag awdurdodau lleol eraill i gynorthwyo gyda gwiriadau mewn perthynas ag unrhyw ymholiadau maethu, mabwysiadu neu amddiffyn plant.   Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data am 4 blynedd o ddyddiad eich ymholiad.  

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

I gael rhagor o wybodaeth am sut y mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, gweler yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan - https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx 

E-Newyddlen—Os ydy bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu gyda 3ydd parti er mwyn dosbarthu’r newyddlen.